TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 06 / 2021
Đã nhận 33 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 3 hồ sơ
Đúng hạn 3 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 30 hồ sơ
Đúng hạn 30 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)