TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2021
Đã nhận 110 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 82 hồ sơ
Đúng hạn 82 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 28 hồ sơ
Đúng hạn 28 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)