TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2021
Đã nhận 311 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 270 hồ sơ
Đúng hạn 270 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 41 hồ sơ
Đúng hạn 41 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)