TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2022
Đã nhận 296 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 278 hồ sơ
Đúng hạn 278 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 18 hồ sơ
Đúng hạn 18 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)