TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2023
Đã nhận 374 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 356 hồ sơ
Đúng hạn 356 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 18 hồ sơ
Đúng hạn 18 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)