TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 10 / 2020
Đã nhận 1 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 0 hồ sơ
Đúng hạn 0 ( %)
Trễ hạn 0 ( %)
Đang xử lý 1 hồ sơ
Đúng hạn 1 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)