TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 07 / 2020
Đã nhận 16 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 1 hồ sơ
Đúng hạn 1 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 15 hồ sơ
Đúng hạn 15 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)