TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2020
Đã nhận 216 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 208 hồ sơ
Đúng hạn 208 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 8 hồ sơ
Đúng hạn 8 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)