TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2020
Đã nhận 153 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 146 hồ sơ
Đúng hạn 146 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 7 hồ sơ
Đúng hạn 7 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)