TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
673 hồ sơ

Đang xử lý
15 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
100 (%)